اخبار شرکت ها
سه شنبه 1396/3/30
افزایش سرمایه ۶۷ درصدی سرمایه نیرو ترانس در مجمع شرکت مورد تصویب قرار گرفت؛ همچنین مقرر شد هیات مدیره سرمایه¬گذاری کارکنان گروه مپنا با برگزاری مجمع فوق¬العاده نسبت به افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه اقدام نمایند.